Her er en kopi at pjecen som samtlige Reg. Beslagsmede, har fået udleveret:

Forord

Den græske filosof Aristoteles havde for 2300 år siden en forklaring på, hvad der får Mennesker til at leve op til kvalifikationskrav, som er gældende.

Han anfører tre grunde:

 • Frygt for myndigheders og kollegers sanktioner.
 • Respekt for det professionelle fællesskab.
 • Forståelse for de værdier, der bør værnes om.

Hensigten med Etisk kodeks er at fastholde Registrerede Beslagsmede til at overholde moral, etik og kvalitet i relation til heste, kunderne og kollegerne.

Etisk Kodeks skal samtidig tjene som garanti for, enhver, der retmæssig kan kalde sig Registreret Beslagsmed, overholder normen for god beslagsmedepraksis. Ankenævnsordningen er kundens mulighed for at gøre indsigelser, såfremt de

Finder, at god beslagsmedepraksis er brudt.

Etisk Kodeks tjener således til at skabe sammenhold og bedre arbejdsbetingelser for Registreret Beslagsmede samt til bevarelse af beslagsmedekunsten til gavn for branchen og brugerne.
Rådet for Hovpleje og Hestebeslag Generelt

Registrerede Beslagsmede tilsluttet Ankenævnsordningen har pligt til at:

 • Til enhver tid, søge den bedst mulige behandling af heste med hensyntagen til hest ens velfærd (Horsemanship).
 • Til enhver tid have kendskab til og overholde Dyreværnsloven.
 • Betjene kunderne bedst muligt gennem samarbejde med dyrlæger og andre faggrupper.
 • Sikre et samarbejde med kunderne der tilgodeser begge parter.
 • Arbejde for højnelse af faget.
 • Medvirke til stadig forbedring af uddannelsen.
 • Medvirke til en for faget passende tilgang af lærlinge.
 • Medvirke til at udbrede kendskabet til Registreret Beslagsmede.
 • Ikke at foretage handlinger der er uværdige eller nedsætter omdømmet for beslagsmedestanden.
 • Udvise kollegial adfærd på tværs af organisationsforhold og overholde de af organisationerne indgåede aftaler.

Horsemanship

Der er i overensstemmelse med god etik at

 • ​I omgangen med heste, bevare roen og ikke at udsætte hestene for overgreb af art.
 • Ved beslagets udførelse på enhver måde, forsøge tilgodese hestens funktion, egenart og velfærd.
 • Stoppe behandlingen, hvis den skønnes at være smertevoldende for hesten, og at orientere hesteejeren herom.
 • Foranledige tilkald af dyrlæge til beroligelse af urolige heste.
 • Tilkalde dyrlæge og/eller kollega, hvis der skønnes ar være problemer, man ikke selv kan vurdere.

Det er ikke i overensstemmelse med god etik at:

 • Udføre beslagarbejde på en hest, hvis den er uacceptabel urolig.
 • På nogen måde, medvirke til at forringe hestens bevægeapparat.
 • På opfordring, udføre andre specielle ønsker, som strider mod god Horsemanship og hestens velfærd.

Det er i overensstemmelse med god etik at:

 • Have fornødent kendskab til Dyreværnsloven.
 • Holde sig ajour med ændringer i Dyreværnsloven.
 • Til enhver tid, overholde Dyreværnsloven.
 • Anmelde, overtrædelser af Dyreværnsloven.

Det er ikke i overensstemmelse med god etik at:

 • Overtræde Dyreværnsloven.
 • Samarbejde med dyrlæger og andre faggrupper

Det er i overensstemmelse med god etik at:

 • Søge en god faglig dialog med dyrlæger.
 • Orientere dyrlæger om den seneste udvikling inden for faget.
 • Orientere kundens dyrlæge, hvis der skønnes at kunne opstå problemer med en hest.
 • Tage kontakt til kundens dyrlæge, hvis denne gennem kunden har orienteret ændring af beslaget.​

Kvalitet i faget

Det er i overensstemmelse med god etik at:

 • Udføre ethvert beslag efter kunstens regler (Faglig korrekt)
 • Respektere de for faget fastsatte normer.
 • Deltage i relevante efteruddannelser.
 • Medvirke til etablering af lokale vagtordninger for afhjælpning af akutte hovproblemer
 • uden for normal arbejdstid.​

Det er ikke i overensstemmelse med god etik at:

 • Tilbageholde oplysninger om nye eller forbedrede behandlingsmetoder for egen vindings skyld.
 • Undlade at medvirke i vagtordninger.

Forbedring af uddannelsen

Det er i overensstemmelse med god etik at:

 • Holde sig orienteret om den seneste udvikling af faget, både nationalt og internationalt.
 • Forsøge at påvirke uddannelsesinstitutioner til at bevare og stadig forbedre uddannelsen.
 • Medvirke til at sikre og udvikle erhvervs- og efteruddannelsen.

Det er ikke i overensstemmelse med god etik at:

 • Uden kendskab og/eller afprøvning, afvise nye tiltag inden for faget

Lærlinge

Det er i overensstemmelse med god etik at:

 • Uddanne det for firmaets og egnen passende antal lærlinge.
 • Praktikpladsen lever op til bekendtgørelsens regler vedrørende uddannelse.
 • Lærlinge i uddannelsen bliver informeret om Etisk Kodeks.

Det er ikke i overensstemmelse med god etik at:

 • Benytte ufaglært arbejdskraft til beslagarbejde i stedet for lærlinge.

Kendskab til Registrerede Beslagsmede

Det er i overensstemmelse med god etik at:

 • Orientere hesteejere og andre relevante personer om Registreringsordningen.
 • Bruge betegnelsen Registreret Beslagsmed i annoncer og andre reklamer.
 • Bruge Registreringsordningens bogmærke.

Det er ikke i overensstemmelse med god etik at:

 • Skabe tvivl om betegnelsen Registreret Beslagsmed i annoncer og andre reklamer.
 • I skrift eller tale, ændre på betegnelsen Registreret Beslagsmed.

Beslagsmedestandens omdømme

Det er i overensstemmelse med god etik at:

 • Skabe respekt om betegnelsen Registreret Beslagsmed ved sømmelig og værdig opførsel god faglig orientering af kunder.
 • Drive seriøs forretning som lever op til branchens normer.
 • Orientere medarbejderne om branchens Etisk Kodeks
 • Behandle enhver henvendelse vedrørende hestebeslag med almindelig respekt over for såvel hest som kunde.
 • Hvis tvangsmidler er påkrævet, da orientere kunden om årsagen.
 • Værksted og andre faciliteter fremstår ordentligt og ryddeligt.
 • Værksted og servicevogn er udstyret med nødvendigt udstyr.

Det er ikke i overensstemmelse med god etik at:

 • Optræde beruset eller på anden måde, udvise ubehagelig adfærd.
 • Udøve brutalitet og rå opførsel i omgangen med heste.
 • Viderebringe oplysninger vedrørende personer eller træningsresultater, der ikke er offentligt tilgængelig.
 • Undlade at udføre et af dyrlæge ordineret beslag på grund af manglende kapacitet.
 • Påtage sig behandling, som ligger uden for beslagsmedefaget.

Kollegial adfærd

Det er i overensstemmelse med god etik at:

 • Henvise særlige beskærings-/beslagproblemer til kolleger, der har en speciel viden på området, hvis ens egen
 • viden, erfaring eller faciliteter ikke egner sig til løsning af opgaven.
 • Forsøge at fremme det faglige samarbejde mellem kolleger og, hvis anmodning fremsættes, hjælpe ved særlige tilfælde.
 • Omtale kolleger i en positiv tone og undlade, at nedgøre kolleger fagligt og/eller personligt over for andre.
 • Orientere kolleger om betalingsproblemer vedrørende kunder.

Det er ikke i overensstemmelse med god etik at:

 • Forsøge at fastholde en kunde, som er henvist af en kollega, for at få løst et specielt problem.
 • Forsøge at skaffe sig nye kunder ved at tilbyde beslagarbejde til en uacceptabel lav pris.
 • Påberåbe sig en uddannelse eller et speciale som man ikke er i besiddelse af.
 • Udføre ikke akut beslagarbejde for en kunde, hvis man er vidende om, at denne er i restance hos en kollega.​