​En Registreret Beslagsmed/firma, der er medlem af DS Håndværk & Industri eller af Dansk Industri, er automatiks tilknyttet Hov- og Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning. - det sikrer dig ekstra som forbruger.

Du har her, en klagemulighed, hvis du ikke er tilfreds med det udførte arbejdet. Behandlingen af klagen er gratis, blot du får delvist medhold.

Tal med beslagsmeden først

Hvis du ikke er tilfreds med det hov- og beslagsmedearbejder, du har fået udført, skal du selvfølgelig først henvende dig til beslagsmeden. han skal have mulighed for at tage stilling til sagen. Bliver I ikke enige, eller kan du ikke få kontakt med beslagsmeden inden for en frist på 5 dage, kan du kontakte Hov- og Beslagsmedebranchens

Ankenævnsordning

De fleste sager klares uden behandling i Ankenævnet
Du kan få et klageskema hos Ankenævnets sekretariatet. Når du har returneret skemaet hertil, bliver klagen først sendt videre til beslagsmeden for at få hans eventuelle kommentarer, og her bliver de fleste sager løst. Opnår I stadig ikke enighed, går sagen videre til Hov- og Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning, hvis du ønsker det.

Klagegebyret er 1.560 kr

Det koster alene 1.560 kr. at indbringe en sag ved Ankenævnet. Men du får pengene tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold ved nævnet.

Kontakt beslagsmeden med det samme

Jo før du klager, des lettere er det at konstatere fejl og mangler. Vil du gå videre med klagen, skal du bestille et klageskema hos Ankenævnet, udfylde det og returnere det hurtigst muligt, da en eventuel besigtigelse af arbejdet skal ske inden for få dage efter arbejdets udførelse (max. 10 dage).

Ankenævnets behandling

For at give Ankenævnets medlemmer det bedste grundlag for at afgøre sagen, kan der i nogle tilfælde blive tale om at arbejdet bliver besigtiget af en eller flere sagkyndige.

30 dage til at opfylde kendelsen

Når sagen er afgjort hos Ankenævnet, bliver kendelsen sendt til begge parter. De har så 30 dage til at opfylde den.

Ankenævnet er uvildigt

Hov- og Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning består af 1 brugerrepræsentant, 1 reg. beslagsmed og 1 dyrlæge. Omkostninger forbundet med Ankenævnets drift betales af de i ordningen tilsluttede organisationer.

Du sparer udgifterne til en retssag

Opstår der en situation, hvor du ikke er tilfreds med det udførte hov- og beslagsmedearbejde, kan det blive en dyr fornøjelse at få sagen prøvet ved domstolene. Syn og skøn samt advokatsalærer løber hurtigt op.

Derfor har vi oprette Hov- og Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning. Ankenævnet er uvildigt, og en klage kan højst koste dig 1.560 kr. i gebyr. Får du helt eller delvist medhold i din klage, er klagebehandlingen gratis. Får du medhold, er du også sikker på at få dine penge når du vælger en Registreret beslagsmed, der er medlem af DS Håndværk & Industri eller Dansk Industri, er du sikker på enten at få dine penge retur eller at få udbedret manglerne.Medlemskabet forpligter til at følge 

Ankenævnets kendelse

Sker det, at beslagsmeden i mellemtiden udtræder af Ankenævnsordningen er han indenfor et år efter udtræden fortsat forpligtet for så vidt angår opgaver, der er udført eller taget i ordre før medlemmets faktiske udtræden.

Vi klarer alle sager

Ankenævnet behandler dog ikke sager af økonomisk karakter. Du kan kontakte Ankenævnet på følgende adresse :

Vejledning

1.Hov- og Beslagsmedebrachens Ankenævnsordningen behandler klager over hov- og beslagsmedearbejde udført i Danmark af registrerede beslagsmede tilknyttet virksomheder, som er medlem af DS Håndværk og Indstri eller Dansk Industri.

2. Klageren skal først forelægge klagen for den registrerede beslagsmed til udtalelse. Hvis parterne ikke kan blive enige eller kan du ikke få kontakt med beslagsmeden inden for en frist på 5 dage, kan klagen indgives til Ankenævnet på klageskema vedlagt korrespondance m.v.

3. Sekretariatet indhenter de nødvendige oplysninger dels fra klageren dels fra den registrerede beslagsmed, hvorefter den sendes til behandling i Ankenævnet.

4. Gebyret for behandling af en sag ved Ankenævnet er alene kr. 1.560,00, der tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold eller hvis klagen ikke behandles ved nævnet.

5. Når sagen er afgjort orienteres parterne ved fremsendelse af kopi af kendelsen.

6. Ankenævnets kendelser er bindende for den registrerede beslagsmed, der er tilknyttet ankenævnsordningen, men ikke for klageren. Hvis en klager indbringer sagen for domstolen er den registrerede dog ikke bundet af kendelsen.

7. Sagsbehandlingenstiden er normalt nogle måneder. Ankenævnet kan beslutte at udsætte behandlingen af en sag i op til 30 kalenderdage, såfremt nævnet ikke finder den tilstrækkelig oplyst. De udførlige vedtægter for Hov- og Beslagsmedebranchens Ankenævnsordningen tilsendes på forlangende.

Rådet for Hovpleje og HestebeslagIndustriens Uddannelser
Vesterbrogade 6D
1780 København V
Att: Flemming Dan Andersen telefon: 33 77 91 11
E-mail: fda@industriensuddannelser.dk​